pinapapilipiliqan:pinayuanan a kai nua i pasakacedas

kemasi Wikipedia

pinayuanan a kai nua i pasakacedas(東排灣語)

sinipadjaljedjalj a sinisusu

aicu a pinakakaizuanan ta nanemmanemanga ika amin cu a ita pinakakaizuazuanan a nanemmanemanga. sinipasupu anga sa 1 a pinakakaizuazua, masan 1 a sasupuwan a pasaliyav.

P

lisadayan na sapitj(kainguaqan na sapitj) nua italad tua pinakakaizuanan a nanemmanemanga aicu a "pinayuanan a kai nua i pasakacedas"

aicu apinakakaizuanan tananemmanemanga sinitevelj anga a tjaivililj a kainguaqan na sapitj. sinipasupu anga sa 10 a pinakakaizuazua, masan 10 a sasupuwan a pasaliyav.