pinapapilipiliqan:taiwan

kemasi Wikipedia

sinipadjaljedjalj a sinisusu

aicu a pinakakaizuanan ta nanemmanemanga ika amin cu a ita pinakakaizuazuanan a nanemmanemanga. sinipasupu anga sa 6 a pinakakaizuazua, masan 6 a sasupuwan a pasaliyav.

C

K

P

  • pairang(lisadayan na sapitj a 2)
  • Paiwan(lisadayan na sapitj a 1)

T

  • Takau(lisadayan na sapitj a 1)

lisadayan na sapitj(kainguaqan na sapitj) nua italad tua pinakakaizuanan a nanemmanemanga aicu a "taiwan"

aicu apinakakaizuanan tananemmanemanga sinitevelj anga a tjaivililj a kainguaqan na sapitj. sinipasupu anga sa 8 a pinakakaizuazua, masan 8 a sasupuwan a pasaliyav.