pinapapilipiliqan:kacalisian nua Taiwan

kemasi Wikipedia

sinipadjaljedjalj a sinisusu

aicu a pinakakaizuanan ta nanemmanemanga ika amin cu a ita pinakakaizuazuanan a nanemmanemanga. sinipasupu anga sa 1 a pinakakaizuazua, masan 1 a sasupuwan a pasaliyav.

P

  • Paiwan(lisadayan na sapitj a 1)

lisadayan na sapitj(kainguaqan na sapitj) nua italad tua pinakakaizuanan a nanemmanemanga aicu a "kacalisian nua Taiwan"

aicu apinakakaizuanan tananemmanemanga sinitevelj anga a tjaivililj a kainguaqan na sapitj. sinipasupu anga sa 2 a pinakakaizuazua, masan 2 a sasupuwan a pasaliyav.