vasa

kemasi Wikipedia
a asav na vasa.

mavan a tjaljapazangalan a lami nua payuwan aicu a vasa, qaw izua a maretimaljimalji a vasa i quma na payuwan.

uri kivasa a payuwan tu capain sa sinan ta aradj kasicuayan.

pinicapa na payuwan ta vasa izua ivavaw ta qepuan a cekes tu cemapacapa tu liawanan a qadaw, qaw masan ta kakanen nua payuwan aicu a vasa sa maqati a semeliulj tiamadju nu magaku a masengseng kasicuayan.

kaizuanan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

鄭漢文、王相華、鄭惠芬、賴紅炎編(2005),《排灣族民族植物》,行政院農業委員會林業試驗所。P170。