samaq

kemasi Wikipedia
samaq

masanlialiaw aicu a ljaceng i kinaqadavan namaculjuculjuan na kadjunangan i kacauwan, mavananga a tjaljapazangalan a ljaceng a kanen nua kacalisiyan na nantaw.

masa ika madjulu a macay a samaq nu kinasuqudjaljan, sa djadjav a meqacanga kata inika madjulu a macemu aicu a ljaceng, saka tjangelay aravac a caucaw taicu a ljaceng.

a kacalisiyan a caucaw i taiwan, izuazua a tayaruzuku, amizuku, puyumazuku, payuanzuku kata sauzuku, uri kisamaq tiamdju tua kamen, saka pinaka “sama” tuki “samaq” tiamadju uta naicu a ljaceng.

kaizuan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

鄭漢文、王相華、鄭惠芬、賴紅炎編(2005),《排灣族民族植物》,行政院農業委員會林業試驗所。P205。