saizalu

kemasi Wikipedia

kinacu a saizalu nua vecekadan tua amilika na milika a malailaing a kemasi hawai(夏威夷) tua taiwan ka 1901 a cavilj[1], sa maqati a sinanalay aicu a cemel. qaw, masa izua a ngadan na ripun taicu a cemel “サイザル麻(Saizaru asa)”aya, qadjaw pinaka “saizalu”nua payuwan.


cemecemel[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

sinancemel aicu a saizalu.。[1]

  1. 劍麻