pinapapilipiliqan:caucau

kemasi Wikipedia

sinipadjaljedjalj a sinisusu

aicu a pinakakaizuanan ta nanemmanemanga ika amin cu a ita pinakakaizuazuanan a nanemmanemanga. sinipasupu anga sa 1 a pinakakaizuazua, masan 1 a sasupuwan a pasaliyav.

V