cawtun

kemasi Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
cawtun

(Chháu-tùn-tìn)

Jiujiufeng, Nantou County ,Taiwan.jpg
Chhóthùn - Chháutūn - (Caotun, Nantou County).svg
kakunian tayuan
na tjaivavaw a pangaljan na kaizuanan lamtaw king
sicuayanga a ngadan Chháu-ê-á Tun
pangaljan na kaizuanan izua 27 a li, 607 a lin
sasusuan ta pasalavaan na kadjunangan 104.0327 km²
sihu
kalaingan 簡景賢
lalaingan ta semanrarasudjan a tjaivavaw cawtun kusiu
lalaingan ta semankakuletan a tjaivavaw cawtun gikai
sasupuan ta caucau
sinisupuan ta caucau 97,064 a caucau(sinisupuan na kaqiljas a 9 na kacavilj a 2021)
sasupuan na yubinkiuku 542
sasusuan na umaq a vecik 10008030
tjuljivaran ta guan lamtaw a lizuk katua vuhung gu nua taiciu

tjaiteku a pinaljavakan aicu a cawtun nua lamtaw king. sa sivecivecik aza vavecikan a pinairangan tua cawtun a "Chháu-tùn" ayain. a i vecekadan a kadjunangan a cawtun tua tayuan. a i pasaviri a kaledep a cawtun tua lamtaw king. a i pasakaledep tua cianghua. a i pasaviri tua taiciu. pazangal izua mareka palidring a djalan a pasamaza i cawtun matu sikamasantjelulj, sikanmasan 14, sikamasan 63 katua sikamasan 76 a palidring a djalan nua tayuan, matu sikamasantjelulj, katua sikamasannemelj a palidring a djalan nua kunian.

caucau[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

sasupuan tua caucau i cawtun
(kemasi ka 1981 a caviljan a patje ka 2020 a caviljan)

sipacacikelan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

palidring a djalan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

palidring a djalan na vuremusa (Formosa)[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

TWHW3.svg sikamasantjelulj a palidring a djalan na vuremusa (Formosa)
TWHW6.svg sikamasannemelj a palidring a djalan na vuremusa (Formosa)

palidring a djalan na taiwan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

TW PHW3.png sikamasantjelulj a palidring a djalan na taiwan

  • TW PHW3a.svg sikamasantjelulj-A a palidring a djalan na taiwan

TW PHW14.png sikamasansimuluq saka sepatj a palidring a djalan na taiwan

  • TW PHW14a.png sikamasansimuluq saka sepatj-A a palidring a djalan na taiwan

TW PHW63.svg sikamasan 63 a palidring a djalan na taiwan

  • TW PHW63a.png sikamasan 63-A a palidring a djalan na taiwan

palidring a djalan na lamtaw[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

TW CHW148.png sikamasan 148 a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt1.svg sangasangasan a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt2.svg sikamasanmusalj a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt3.svg sikamasantjelulj a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt4.svg sikamasansimatjelj a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt6.svg sikamasannemelj a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt7.svg sikamasanpitjulj a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt8.svg sikamasanvalulj a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt9.svg sikamasansivalj a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt10.svg sikamasansimuluq a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt11.svg sikamasansimuluq saka ita a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt14.svg sikamasansimuluq saka sepatj a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt17.svg sikamasansimuluq saka pitju a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt19.svg sikamasansimuluq saka siva a palidring a djalan na lamtaw
TW THWnt92.svg sikamasan 92 a palidring a djalan na lamtaw

basu[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

kinapacacikelan aicu a cawtun. a i pasaviri tua buvung (霧峰), tali (大里), taiciu (台中). a i pasanavalj tua lamtaw (南投), teksan (竹山), katua suili (水里). a i pasakacedas tua kusin (國姓) katua puli (埔里). a i pasakaledep tua cianghua (彰化), wanlim (員林), lukang (鹿港) katua zuma a lizulizuk. pazangal a ljaljevavavan tua basu nua i cawtun imaza tua matjaliaw sipasusuan a djalan nua basu.

izua drusa a ljaljevavavan nua basu imaza i cawtun. a i djalan a cunsing izua ljaljevavavan tua basu nua taiciu katua basu nua kukang. patjara ljaljevavavan tua zuma a basu, matu basu nua cianghua, basu nua lamtaw, basu nua cuanhang, basu nua wanlim, basu nua cunta, basu nua tunlian, pubasuan izua i sikamasanmusalj a djalan a taiping.

basu nua taiciu[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]