abulakili

kemasi Wikipedia
venuciyaranga aicu a abulakili.

aza ngadan naicu a kasiw mavan a kemasi kai na ripun a “アブラギリ” ayain na payuwan.

uri temalem taicu a kasiw a sipaveli sa kipaysu a cawcau kasicuayan. maqati a sinanabura naza tjaljayan naicu a abulakili a cawcau. maqati a seman tua bintu a haku kata kasiw a kucu.

kaizuanan[remasudj ta vincikan | tinagiljang a remasudj ta vincikan]

109年度臺東縣原住民族傳統知識刊物集──植物篇 原住民傳統生活中的植物運用。呂美琴主編。P88。